Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w
   Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
  
w Środowiskowym Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

 
job opening for the position of ASSISTANT - english version

 

Miejsce pracy: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 29.11.2021 r.
Termin składania ofert: 14.12.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: tomografia rezonansu magnetycznego, MEMRI, relaksometria, analiza obrazu

Obecna tematyka badawcza Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt:
• zmiany neurodegeneracyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu jaskry – badania na modelach zwierzęcych,
• opracowanie nowych metod podawania leków do gałki ocznej,
• opracowanie nowych środków kontrastowych do zastosowania w tomografii rezonansu magnetycznego, funkcjonalizowanych nanocząstek, w tym nanocząstek teranostycznych,
• badania z zakresu onkologii doświadczalnej, w szczególności dotyczących czerniaków.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:
• badania funkcjonalne z wykorzystaniem techniki MEMRI (manganese enhanced magnetic resonance imaging)
w modelach jaskry oraz innych modelach zwierzęcych chorób neurodegeneracyjnych,
• badania z wykorzystaniem metod analizy obrazów MR opartych na zastosowaniu automatycznych atlasów mózgu.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
• aktywny udział w działalności naukowej Laboratorium, Instytutu i środowiska naukowego,
• uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
• przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
• reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:
• posiadanie tytułu magistra (lub równorzędnego) w zakresie elektroniki, elektroniki medycznej, inżynierii biomedycznej, fizyki lub pokrewnych,
• doświadczenie w obsłudze przedklinicznego wysokopolowego tomografu rezonansu magnetycznego,
• doświadczenie w obsłudze oprogramowania Matlab, 3D Slicer oraz Paravision,
• co najmniej 3 publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych o punktacji ministerialnej 140
i łącznej liczbie punktów JCR IF ≥15,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
• doświadczenie w opracowywaniu danych obrazowych pochodzących z badań przedklinicznych,
• umiejętność pracy zespołowej.
Oferujemy:
• umowa o pracę (pełny etat),
• dostęp do specjalistycznej aparatury na terenie Instytutu,
• przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji,
• kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego,
• dokument lub dokumenty potwierdzające znajomość wymaganego oprogramowania (opcjonalne),
• dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 14.12.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 14.12.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-15/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
-  Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
-  W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
-  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
- Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
-  Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
-  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
-  W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
-  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU