imdik logo2
Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora
w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej

Job opening for the position of professor

Miejsce pracy: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 30.11.2021 r.
Termin składania ofert: 14.12.2021 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: zwierzęce modele chorób ludzkich; techniki rezonansu magnetycznego; techniki ultradźwiękowe; badania przedkliniczne; medycyna translacyjna; badania kliniczne.


Obecna tematyka badawcza Zakładu Farmakologii Doświadczalnej:
• zwierzęce modele chorób (neurodegeneracyjnych, onkologicznych i kardiologicznych), oraz ich wykorzystywanie w przedklinicznych badaniach nowych metod terapii,
• techniki rezonansu magnetycznego oraz techniki ultradźwiękowe w badaniach przedklinicznych i klinicznych,
• zastosowania multipleksowych platform diagnostyki molekularnej (w tym technologii Luminex xMAP) w badaniach przedklinicznych i klinicznych.


Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

• ocena stanu aktywacji układu odpornościowego u pacjentów z przewlekłymi chorobami neurologicznymi,
• mechanizmy uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w szczurzym modelu choroby Alzheimera,
• wykorzystywanie technik magnetycznego rezonansu jądrowego in vivo w badaniach przedklinicznych, oraz w badaniach klinicznych do diagnostyki i monitorowania terapii.


Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

• aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
• pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla projektów badawczych,
• publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
• sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
• przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac,
• udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach,
• projektowanie, prowadzenie badań i przygotowywanie manuskryptów naukowych,
• wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych.


Wymagania konieczne dotyczące stanowiska profesora:

• posiadanie tytułu profesora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych,
• znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych; preferowany dorobek z zakresu farmakologii doświadczalnej i klinicznej, w tym z wykorzystywaniem metod obrazowania (rezonans magnetyczny, ultradźwięki), oceny aktywacji układu odpornościowego, oraz zwierzęcych modeli chorób (neurologicznych, onkologicznych, itp.),
• potwierdzona skuteczność w zdobywaniu pozainstytutowych funduszy na badania naukowe,
• wcześniejsze samodzielne kierowanie zespołem badawczym lub projektem badawczym finansowanym z funduszy pozainstytutowych,
• umiejętność programowania i prowadzenia badań translacyjnych prowadzących do praktycznego wykorzystania wyników badań,
• doświadczenie w zakresie opieki merytorycznej nad pracą młodych naukowców i doktorantów,
• doświadczenie w organizacji konferencji międzynarodowych,
• wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.


Wymagania dodatkowe (mile widziane):

• znajomość zasad wykonywania przedklinicznych i klinicznych badań dla celów rejestracji leków,
• umiejętność elastycznego modyfikowania profilu badań w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne,
• umiejętność pracy zespołowej,
• współpraca naukowa z ośrodkami prowadzącymi badania naukowe.


Oferujemy:

• umowa o pracę (pełny etat),
• dostęp do wysokospecjalistycznej aparatury na terenie Instytutu (m.in. rezonans magnetyczny małych zwierząt),
• przyjazne środowisko pracy,
• praca w zintegrowanym zespole.


Wykaz wymaganych dokumentów:

• list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
• życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
• spis publikacji,
• kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu naukowego.


Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 14.12.2021 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 14.12.2021 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-16/2021.
Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2021 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: styczeń 2022 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału
  w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU