Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Badań Mikroskopowo-Elektronowych

Job opening for the posiiton of ASSISTANT - English version 

Miejsce pracy: Warszawa
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 02.03.2022 r.
Termin składania ofert: 17.03.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek kwietnia 2022 r.
Link do strony: http://www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: morfologia, patomorfologia, ultrastruktura, mikroskopia elektronowa, budowa ultrastrukturalna komórek i tkanek.

Obecna tematyka badawcza Pracowni Badań Mikroskopowo-Elektronowych:
Ocena zmian ultrastrukturalnych mięśnia sercowego u chorych w przebiegu kardiomiopatii.

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

 • ocena ultrastrukturalna tkanek mięśnia sercowego w przebiegu kardiomiopatii,
 • ocena ultrastrukturalna tkanki nerwowej w obrębie centralnego i obwodowego układu nerwowego,
 • ocena ultrastrukturalna tkanek i narządów (materiał kliniczny i eksperymentalny).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • aktywny udział w działalności naukowej i usługowej Pracowni, Instytutu i środowiska naukowego,
  uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:

 • posiadanie tytułu magistra lub stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w ocenie ultrastrukturalnej tkanek i narządów,
 • co najmniej 2 publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR o łącznej liczbie IF ≥5,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • dostęp do specjalistycznej aparatury w Pracowni,
 • przyjazne środowisko pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
 • spis publikacji,
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia 17.03.2022 r. w sekretariacie IMDiK PAN,
ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D-105
oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 17.03.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-2/2022.

Nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa marca 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek kwietnia 2022 r.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU