Dyrektor 
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty 
w Zakładzie Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej

Miasto: Warszawa
Data ogłoszenia: 25.03.2022 r.
Termin składania ofert: 01.04.2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 05.04.2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa kwietnia 2022 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: technik, hodowle komórkowe, elektroforeza, western blotting  

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej:
Analiza procesów komórkowych i molekularnych (m.in. funkcjonowania mitochondriów i mitofagii) leżących u podłoża chorób ze spektrum otępienia czołowo-skroniowego (FTD) warunkowanych mutacjami genów PGRN, MAPT, C9orf72;
Badania funkcjonalne podłoża rodzinnej postaci choroby Alzheimera (AD) z zastosowaniem modelu opartego na indukowanych pluripotencjalnych komorkach macierzystych (iPSC), indukowanych neuronalnych komorkach progeniotorowych (NPC), różnicowanych w GABAergiczne i glutaminergiczne neurony oraz komórki glejowe; 
Poszukiwanie i charakterystyka mutacji oraz wariantów genomu związanych z fenotypem klinicznym chorób neurozwyrodnieniowych CUN, chorób mięśniowych, neurorozwojowych, neuropsychiatrycznych i pokrewnych;
Poszukiwanie i charakterystyka wariantów genomu jądrowego i mitochondrialnego, istotnych w uzyskiwaniu wybitnych wyników sportowych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
zaangażowanie na poziomie technicznym we wszystkie doświadczenia prowadzone w Zespole, w tym: 
przygotowywanie podstawowych odczynników, 
izolacja, określenie jakości i ilości preparatów DNA/RNA,
elektroforeza agarozowa i polyakrylamidowa, Western blot; hodowla komórek in vitro (pasażowanie, mrożenie, wysiewanie na doświadczenia, itp.),
przygotowywanie preparatów do mikroskopii konfokalnej (immunocytochemia), 
dbanie o czystość i zaopatrzenie w pokoju hodowli komórkowej, 
przygotowywanie zamówień na odczynniki. 

Wymagania konieczne:
tytuł naukowy magistra w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych; specjalizacja biologia molekularna, biochemia, biologia komórki lub pokrewne
wymagana bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) standardowych technik biologii molekularnej, genetycznych, biochemicznych i hodowli komórkowej, w tym: izolacja DNA/RNA, elektroforeza agarozowa i PA, Western blot, hodowla komórek in vitro (pełen zakres technik, w tym wyprowadzanie pierwotnych linii fibroblastów z bioptatów skóry); mikroskopia świetlna i konfokalna
bardzo dobra organizacja pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, łatwość uczenia się nowych metod i technik 
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
pożądane doświadczenie pracy z hodowlami neuronalnymi (lub komórkami wymagającymi niestandardowych technik hodowlanych), a także znajomość technik hodowli indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych 

Oferujemy:
zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat)
uczestniczenie w projektach grantowych Zakładu
możliwość rozwoju naukowego
pracę w miłej atmosferze

Wykaz wymaganych dokumentów:
list motywacyjny 
życiorys zawierający informację o wykształceniu i dotychczasowych miejscach pracy
kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego magistra
niezbędne listy rekomendacyjne, 
weryfikacja znajomości technik badawczych podczas 1-3 dniowej wizyty w IMDiK PAN 

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów do Kierownika Zakładu – prof. dr hab. Cezarego Żekanowskiego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2022 r.
Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: ZNiGF-111-2/2022.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 05.04.2022 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: kwiecień 2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).