Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w 
  Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Stosowanej.

  Job opening for the position of assistant professor - english version

 


Miasto: Warszawa
Stanowisko:  adiunkt
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 08.07.2021 r.
Termin składania ofert: 23.07.2021 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: adiunkt, fizjologia stosowana, neurobiologia, neurologia

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, biologicznych lub pokrewnych,
 • posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,
 • doświadczenie w badaniach klinicznych,
 • doświadczenie w opiece nad młodymi pracownikami naukowymi i lekarzami w okresie specjalizacji,
 • odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK,
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • dobra/bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania pożądane (mile widziane):

 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • zdolność do organizacji, projektowania i prowadzenia badań naukowych oraz weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej,
 • stałe analizowanie najnowszych pozycji piśmiennictwa naukowego,
 • przygotowywanie wniosków projektów naukowych.

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

 • Badania kliniczne - ocena układu sercowo-naczyniowego, mięśni szkieletowych, powrotu do sprawności fizycznej i funkcji poznawczych u pacjentów po przebytym udarze mózgu;
 • Ocena reakcji zapalnych, neurohormonalnych, hemodynamicznych i metabolicznych na bodźce fizjologiczne i patogeny u ludzi zdrowych i osób z chorobami metabolicznymi i układu krążenia.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • projektowanie, prowadzenie badań i przygotowywanie publikacji, w zakresie tematyki chorób rzadkich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których zajęte są mięśnie szkieletowe, mięsień serca i ośrodkowy układ nerwowy
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych,
 • udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (¼ etatu),
 • dostęp do specjalistycznej aparatury,
 • możliwość rozwoju naukowego – szkolenia poza Instytutem,
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze.

Składanie dokumentów:

Zgłoszenie do konkursu, przygotowane w języku polskim, powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.

Numer postępowania: SDI-002-3/2021

Kandydaci proszeni są o złożenie w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej dokumentów tj.:

 • listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów;
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;
 • spisu publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie;
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego.

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Sekretariat, pokój D105 (parter).

Termin składania dokumentów: 23.07.2021 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 23.07.2021 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata/-tki.

Nie decyduje data stempla pocztowego a zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa sierpnia 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: początek września 2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne/konkursowe, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne/konkursowe a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie/rekrutacji zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji/konkursu, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

komunikat o rozstrzygnięciu konkursu