Najważniejsze wyposażenie:

Ocena cytotoksyczności związków
• komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (NU-481);
• inkubator CO2 (Memmert);
• wielodetekcyjny czytnik płytek z możliwością odczytu absorbancji, luminescencji i fluorescencji (Cytation 3, BioTek)

Licznik Cytation3 umożliwia wykonanie zdjęć komórek rosnących na płytkach wielodołkowych zarówno utrwalonych jak i wybarwionych. Dzięki wbudowanym filtrom DAPI, GFP, TexasRed i odpowiedniemu programowi komputerowemu możliwa jest szczegółowa analiza danych, policzenie komórek znajdujących się na każdym zdjęciu, określenie ich rozmiaru oraz odległości pomiędzy nimi. Ponadto moduł analizy pozwala na korektę danych otrzymanych automatycznie, np., w przypadku agregatów komórek. Urządzenie pozwala na pomiar absorbancji w dwóch wariantach – kinetic i areal – czyli pomiar tylko w jednym miejscu lub pomiar absorbancji z kilku miejsc w każdej studzience. Licznik posiada dodatkowo przystawki pozwalające na wykorzystanie płytek Petri’ego oraz preparatów na szkiełkach mikroskopowych podstawowych lub szkiełek typu Lab-Tek Chamber Slide.

• mikroskop świetlny (Olympus CKX41);
• licznik komórek (EVE, NanoEnTek Int.);

Licznik NanoEnTek pozwala szybko i dokładnie określić liczbę komórek w zawiesinie. Dzięki zastosowaniu Trypan Blue możliwe jest automatycznie określenie liczby komórek żywych i martwych oraz ich żywotności. Urządzanie pozwala na indywidualne ustawienie parametrów pomiaru. Możliwe jest ustawienie zakresu wielkości żywych komórek oraz stopnia sferyczności. Uzyskany wynik można zapisać i przeanalizować. Program komputerowy pozawala określić szczegółowo wielkość komórek oraz to jaką część całej populacji stanowiły. Dodatkowo program pozwala na manualną korektę uzyskanego wyniku w przypadku klastrów komórek lub artefaktów obecnych w badanej zawiesinie

• naczynia Dewara do bankowania komórek

Ocena histopatologiczna
• mikroskop odwrócony Eclipse Ni-U (Nikon) z zestawem do automatycznej rejestracji i analizy obrazu

Układ optyczny mikroskopu z obiektywami klasy CFI60 zapewnia optykę najwyższej klasy na świecie. Mikroskop zawiera wyposażenie do epifluorescencji i kontrastu interferencyjnego, umożliwiającego obserwację struktur niewidocznych w jasnym polu oraz monochromatyczną kamerę cyfrową Qicam. Parametry mikroskopu pozwalają na:
- zbieranie obrazów z wyznaczonego obszaru preparatu i składanie ich w jeden duży obraz;
- wydzielanie trójwymiarowych obiektów, zliczanie ich, oraz określanie cech przestrzennych takich jak położenie, objętość, pole powierzchni bocznej, sferyczność, średnica, gęstość optyczna;
- oprogramowanie Image-Pro Plus służy do sterowania akwizycji obrazów, ich obróbki i analizy;

• kriostat (Thermo Scientific),
- cięcie w zakresie 1-100 µm