Zasady funkcjonowania Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych (LHZ) CePT przy IMDiK PAN:

1. Laboratorium zostało utworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki.

2. Za wykorzystanie infrastruktury laboratorium do badań, pobierana jest, stała opłata za każdy dzień użytkowania.

3. Opłata eksploatacyjna o której mowa wyżej, wyrażona jest w złotych za dzień pracy laboratorium, nie obejmuje ona kosztów dodatkowych związanych ze specyfiką prowadzonego projektu. Szczegółowy cennik usług stanowi odrębny załącznik.

4. Podstawą wyznaczenia należnej kwoty za usługę, obejmującej wszystkie koszty łącznie z cennikiem usług, jest comiesięczna informacja przedkłada przez kierownika LHZ zawierająca zestawienie liczby dni pracy laboratoriów na rzecz poszczególnych projektów.

5. W przypadku użytkowania laboratorium na rzecz projektu realizowanego na zamówienie instytucji zewnętrznej na podstawie danych z w/w informacji miesięcznych Instytut wystawi tej instytucji fakturę VAT. W przypadku użytkowania laboratorium na rzecz projektu realizowanego w Instytucie, na podstawie danych z w/w informacji miesięcznych, wyliczona będzie na podstawie dokumentu wewnętrznego obciążającego kosztami odpowiednie konto grantowe lub konto jednostki organizacyjnej instytutu.

6. Przychody uzyskiwane z tytułu opłaty eksploatacyjnej pobieranej za czas wykorzystania infrastruktury laboratoriów służyć będą do:
     a. Pokrywania kosztów osobowych laboratoriów LHZ
     b. Pokrywania kosztów bieżącej eksploatacji infrastruktury laboratoriów LHZ
     c. Finansowania kosztów okresowych przeglądów serwisowych i niezbędnych napraw urządzeń będących na wyposażeniu laboratoriów
     d. Finansowania kosztów licencji i aktualizacji programów komputerowych
     e. Pokrywania kosztów udziału pracowników laboratoriów LHZ w szkoleniach dotyczących właściwego funkcjonowania laboratoriów
     f. Pokrycia kosztów nakładów odtworzeniowych
     g. Pokrycia kosztów związanych z promocją laboratoriów LHZ
     h. Pokrycia udziału laboratoriów LHZT w kosztach administracyjnych Instytutu

7. Na podstawie analizy kosztów eksploatacyjnych systemu, Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej w kolejnym okresie rozliczeniowym.

8. Laboratorium działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym zarządzeń Dyrektora Instytutu .

Załącznik: Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w LHZ – dokument do pobrania