Badanie 3 fazy, metodą ślepej próby z randomizacją, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kladrybiny w miastenii rzekomoporaźnej z przeciwciałami dla receptorów acetylocholiny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN (Lider: Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
2019/ABM/01, okres realizacji: 2020 - 2026, wartość projektu: 1 111 724 zł

Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonora Maria Bużańska po stronie IMDiK PAN (Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny)
ABM/2020/1, okres realizacji: 2021 - 2025, wartość projektu: 17 497 978 zł

Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Kierownik projektu: dr Katarzyna Drela po stronie IMDIK PAN (Lider: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
2020/ABM/01, okres realizacji: 2021 – 2026, wartość projektu: 8 676 067 zł