Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN):

Konkurs OPUS:

Eliminacja mikrośrodowiska nowotworu jako nowatorska strategia zwiększająca skuteczność immunoterapii

 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • OPUS 23, okres realizacji: 2023-2027, wartość projektu: 3 432 480 PLN

Oncogene competition - a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers

 • Kierownik projektu: dr hab. Dawid Walerych
 • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 369 440 PLN

Współcelowanie mikrośrodowiska nowotworu w adaptacji do niedotlenienia uwrażliwia glejaka na immunoterapię wirusem onkolitycznym

 • Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Bronisz
 • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 361 580 PLN

Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera

 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kaczyńska
 • OPUS 23, okres realizacji: 2023 – 2026, wartość projektu: 1 104 960 PLN

Kontrola dojrzewania microRNAome i jej zastosowanie w celowanej terapii nowotworowych komórek macierzystych

 • Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
 • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 987 254 PLN

Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej

 • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Wrocławska
 • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 485 532 PLN

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
 • OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 747 960 PLN    

Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonora Bużańska    
 • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 394 840 PLN     

Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B

 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Firczuk
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Princess Maxima Center
 • Współpraca międzynarodowa: Holandia
 • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 819 368 PLN

Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych

 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Technical University of Dresden; Oslo University Hospital
 • Współpraca międzynarodowa: Niemcy, Norwegia
 • OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 1 890 200 PLN

Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera

 • Kierownik projektu: dr Grzegorz Czapski
 • OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2024; wartość projektu: 1 493 540 PLN

The mechanisms of mitochondrial damage-dependent neuroinflammation in experimental models of Parkinson’s disease. The role of Parkin dysfunction

 • Kierownik projektu: dr hab. Agata Adamczyk
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Institute for Pharmacology and Clinical Pharmacy
 • Współpraca międzynarodowa: Niemcy
 • OPUS 20 LAP, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 792 094 PLN

Integration of cortical and sensory input in the generation of ketamine-dependent high frequency oscillations in rodents

 • Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 986 180 PLN

Rola glutaminazy GAB w glejaku wielopostaciowym (glioblastoma)

 • Kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 860 960 PLN

Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Uniwersytet Gdański
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 997 960 PLN

Czy "plastikowy mózg" jest realnym zagrożeniem? W poszukiwaniu mechanizmów neurotoksycznego działania nanocząstek plastiku

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Strużyńska
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 977 200 PLN

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe zawierające microRNA w eksperymentalnej immunoterapii glejaka

 • Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 485 000 PLN

Glycogen metabolism and gluconeogenesis in glomerular podocytes: impact on podocyte function in normo- and hyperglycemia

 • Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rogacka
 • OPUS 21, okres realizacji: 2021 – 2025 wartość projektu: 2 406 600 PLN

Wielo-skalowa metoda składania włókien amyloidowych przy użyciu struktur protofilamentów przewidzianych na podstawie grubo-ziarnistych symulacji dokowania

 • Kierownik projektu: dr Michał Koliński
 • OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2024 wartość projektu: 858 080 PLN

Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki

 • Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 037 400 PLN

Światłowodowe systemy biosensoryczne doszybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych

 • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Warszawska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2024 wartość projektu: 1 360 200 PLN

Integration of cortical and sensory input in the generation of ketamine-dependent high frequency oscillations in rodents

 • Kierownik projektu: dr Maciej Świątkiewicz
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • OPUS 21, okres realizacji: 2022-2026, wartość projektu: 1 986 180 PLN

Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki

 • Kierownik projektu: dr Maciej Świątkiewicz
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 • OPUS 22, okres realizacji: 2022-2026, wartość projektu: 2 037 400 PLN

Unraveling protease activation in stimulated CAR-T cells to identify new biomarkers for assessing their clinical efficacy

 • Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Firczuk
 • OPUS 25, okres realizacji: 2024-2028, wartość projektu: 3 672 100 PLN


Konkurs SONATA:

Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Vrije University Medical Centre; Oslo University Hospital
 • Współpraca międzynarodowa: Holandia, Norwegia
 • SONATA 15, okres realizacji: 2020 – 2024 wartość projektu: 1 624 380 PLN

Mechanizmy i konsekwencje dysfunkcji małych naczyń mózgowych w doświadczalnej hiponatremii w obecności wazopresyn

 • Kierownik projektu: dr Marta Aleksandrowicz
 • SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 187 968 PLN

Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie mechanizmów zmiany składania mRNA przez zmutowany gen TP53 w nowotworach człowieka

 • Kierownik projektu: dr Magdalena Oroń
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Unit of Oncogenomic and Epigenetic
 • Współpraca międzynarodowa: Włochy
 • SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 2 072 760 PLN

Konkurs SONATA BIS:

Wpływ leczenia metforminą matki w ciąży i laktacji na programowanie zaburzeń metabolicznych u potomstwa-długoterminowe badania funkcjonalności tkanek i mechanizmów epigenetycznych

 • Kierownik projektu: dr hab. Monika Słupecka Ziemilska
 • SONATA BIS 12, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 3 674 632 PLN

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona

 • Kierownik projektu: dr Michał Węgrzynowicz
 • SONATA BIS 8, okres realizacji: 2019 – 2025, wartość projektu: 2 952 230 PLN  

 

Konkurs SONATINA:

Rola białka Tmbim5 w mitochondrialnej homeostazie wapniowej u danio pręgowanego

 • Kierownik projektu: dr Iga Wasilewska
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: University Medical Center Mainz
 • Współpraca międzynarodowa: Niemcy
 • SONATINA 5, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 653 504 PLN

Konkurs PRELUDIUM:

Zastosowanie edycji genu PPARGC1A do kontroli molekularnej przejścia od neuro- do gliogenezy w rozwoju ludzkich organoidów kory mózgu

 • Kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Kuczyńska
 • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 209 962 PLN

Wpływ jądrowego FGFR1 na mitofagię i rozwój neuralny w modelu ludzkich organoidów kory mózgu

 • Kierownik projektu: mgr inż. Michał Liput
 • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 207 640 PLN

Zbadanie roli dopełniacza w kształtowaniu oporności na cytotoksyczność komórek NK

 • Kierownik projektu: mgr Aleksandra Kusowska
 • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2026, wartość projektu: 210 000 PLN

Analiza właściwości macierzystych i neuralnych subpopulacji CD271+ pozyskanej z mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych izolowanych z Galarety Whartona

 • Kierownik projektu: mgr Agnieszka Smolińska
 • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2024, wartość projektu: 69 916 PLN

Wpływ przewlekłego podawania agonisty receptorów purynowychP1-A2B, z zastosowaniem elekrtoprzędzonych mikrowłókien, na regulację wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym

 • Kierownik projektu: mgr Joanna Sitek
 • PRELUDIUM 21, okres realizacji: 2023-2025, wartość projektu: 140 000 PLN

Nowa rola receptora alfa aktywowanego przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu peptydów beta amyloidu i funkcji mitochondriów w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera

 • Kierownik projektu: mgr Sylwia Wójtowicz
 • PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 209 760 PLN  

Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania specyficznego agonisty receptorów Y2 – NPY (13-36) w modelu przejściowego, ogniskowego niedokrwienia mózgu u szczurów

 • Kierownik projektu: mgr Łukasz Przykaza 
 • PRELUDIUM 17, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 139 792 PLN  

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe modyfikowane ex vivo jako szczepionka przeciwnowotworowa pobudzająca odpowiedź immunologiczną

 • Kierownik projektu: mgr Klaudia Kiel
 • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 936 PLN

Rola zależnej od ATP aktywacji receptorów purynergicznych P2 w zaburzeniach energetycznych w mózgu w zwierzęcym modelu autyzmu

 • Kierownik projektu: mgr Lidia Babiec
 • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 893 PLN

Analiza roli cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu

 • Kierownik projektu: mgr Adrian Szczepaniak
 • PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 210 000 PLN

Zbadanie sygnatury molekularnej leżącej u podstaw oporności na terapię CAR-T anty-CD19 w nowotworach złośliwych

 • Kierownik projektu: mgr Marta Krawczyk                                                                                                 
 • PRELUDIUM 22, okres realizacji: 2024-2027, wartość projektu: 210 000 PLN

Mechanizm konkurencji mutanta nabycia funkcji p53 i wiodącego onkogenu CMYC w raku żołądka

 • Kierownik projektu: mgr Marcin Mikołaj Grochowski
 • PRELUDIUM 22, okres realizacji: 2024-2028, wartość projektu: 210 000 PLN

Konkurs PRELUDIUM BIS:

Identyfikacja w nowotworach CD19-negatywnych białek powierzchniowych jako alternatywnych celów dla terapii CAR-T

 • Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Winiarska
 • PRELUDIUM BIS 2, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 532 800 PLN    

Analiza porównawcza zdolności do wydzielania egzosomów przez ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne w zależności od typu komórek i czynników środowiskowych

 • Kierownik projektu: dr hab. Anna Sarnowska
 • PRELUDIUM BIS 4, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 688 000 PLN

Ocena potencjału immunomodulacyjnego i regeneracyjnego komórek glejowych różnicowanych z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona w modelach wybranych schorzeń neurorozwojowych

 • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Beata Sypecka
 • PRELUDIUM BIS 4, okres realizacji: 2023 – 2027, wartość projektu: 688 000 PLN

Konkurs MINIATURA:

Wpływ receptorów nukleotydowych P2Y na proceslipolizy oraz tworzenie kropli lipidowych wkomórkach podocytarnych

 • Kierownik projektu: dr Maria Szrejder
 • MINIATURA 6, okres realizacji: 2022 – 2024, wartość projektu: 49 720 PLN

Dystrybucja oraz identyfikacja białek ulegających posttranslacyjnej modyfikacji putrescyną w hipokampie w warunkach niedotlenienia

 • Kierownik projektu: dr Aleksandra Owczarek
 • MINIATURA 7, okres realizacji: 2023 – 2024, wartość projektu: 49 940 PLN

Wpływ agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 na proces zapalny i nadreaktywność oskrzeli w modelu astmy nieatopowej u otyłych myszy

 • Kierownik projektu: dr Ewelina Maria Russjan
 • MINIATURA 7, okres realizacji: 2023 – 2024, wartość projektu: 49 995 PLN

Konkurs JPND:
Przedobjawowe zaburzenia synaptyczne w chorobie Alzheimera

 • Kierownik projektu: dr Michalina Wężyk
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: CNRS/University of Bordeaux, University of Gothenburg, CNCR/Vrije Universiteit, University of Szeged
 • Współpraca międzynarodowa: Francja, Szwecja, Holandia, Węgry
 • JPCO-FUND2 CALL 2021, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 118 826 PLN

Konkurs WEAVE-UNISONO
Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowy hipoksyjno ischemicznym uszkodzeniu mózgu

 • Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka
 • Projekt realizowany w partnerstwie z: Swiss National Science Foundation
 • Współpraca międzynarodowa: Szwajcaria
 • WEAVE-UNISONO, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 673 400 PLN