INFRASTARt                                                                    ncbr logo


Program INFRASTARt skierowany jest do jednostek naukowych, posiadających infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz członkami Konsorcjum CePT, biorącymi udział w Projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT finansowanym ze środków PO IG (o wartości około 400 mln zł) przygotował wniosek o dofinasowanie w ramach Programu INFRASTARt, który został rozpatrzony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i w dniu 27 października 2021 roku została podpisana umowa dofinansowania dla Projektu INFRASTARt CePT.

Nr umowy: INFRASTARt-I/0012/2021-00

Nazwa Programu: Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R - „INFRASTARt”

Nazwa Projektu: INFRASTARt CePT

W Projekcie udział biorą:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski.

WUM       IBB         Nencki         logo123             IPPT         Unipress       Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej      Politechnika Warszawska      Uniwersytet Warszawski


Termin zakończenia realizacji Projektu – 31 grudnia 2024 roku.

AKTUALNOŚCI

  • W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy za rok 2021 został zaakceptowany w dn. 25.05.2022 r. na kwotę 22 080 726,04 zł przychodów kwalifikowanych (wartość uzyskanego przychodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu. Kwota A dofinansowania wynosi 929 462,04 zł, kwota B wyliczona algorytmem na podstawie przychodów netto wynosi 2 932 347,74 zł, natomiast kwota C wyliczona algorytmem na podstawie wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi wynosi 299 227,72 zł
  • W I kwartale 2022 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Konsorcjanci CePT uczestniczący w Projekcie INFRASTART CePT  złożyli raport finansowy z realizacji projektu za rok 2021, wykazując wykonanie przychodów z tytułu współpracy z jednostkami otoczenia naukowego i gospodarczego, w tym z tytułu współpracy międzynarodowej – na infrastrukturze PO IG – o wartości 22 080 726,04 zł.
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Konsorcjanci CePT uczestniczący w Projekcie INFRASTART CePT, w pierwszym roku realizacji projektu otrzymali dofinasowanie w wysokości około 4 600 000 zł. Dofinansowanie wpłynęło na konto Projektu w dniu 8 grudnia 2021 roku.